Unverified Commit b0d482cd authored by Norayr Chilingarian's avatar Norayr Chilingarian Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Armenian)

Currently translated at 17.8% (53 of 297 strings)

Translation: Socialhome/backend+frontend
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/socialhome/backendfrontend/hy/
parent 6cf5686f
Pipeline #6528 passed with stages
in 13 minutes and 39 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-05-30 20:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-22 20:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-24 12:35+0000\n"
"Last-Translator: norayr tanakian <norayr@arnet.am>\n"
"Language-Team: Armenian <https://hosted.weblate.org/projects/socialhome/"
"backendfrontend/hy/>\n"
......@@ -21,12 +21,17 @@ msgstr ""
"Generated-By: Babel 2.9.0\n"
#: socialhome/admin.py:29
#, fuzzy
msgid "Choose policy document types to send emails about first!"
msgstr ""
"ընտրէք կանոնադրութեան փաստաթղթերի տեսակներ՝առաջնահերթութեամբ իմակներ "
"ուղարկելու համար։"
#: socialhome/admin.py:38
#, fuzzy
msgid "Policy document update emails queued for sending."
msgstr ""
"կանոնադրութեան թարմացման վերաբերող իմակները հերթի մէջ՝ ուղարկուելու համար։"
#: socialhome/admin.py:40
msgid "Send email update to all users"
......@@ -59,8 +64,9 @@ msgid "Self"
msgstr ""
#: socialhome/preferences.py:13
#, fuzzy
msgid "Log all outbound payloads"
msgstr ""
msgstr "գրառել մատեանում դուրս եկող հաղորդագրութիւնները"
#: socialhome/preferences.py:14
msgid ""
......@@ -70,8 +76,9 @@ msgid ""
msgstr ""
#: socialhome/preferences.py:24
#, fuzzy
msgid "Log all receive payloads"
msgstr ""
msgstr "գրառել մատեանում բոլոր ընունուող հաղորդակցութիւնները"
#: socialhome/preferences.py:25
msgid ""
......@@ -114,8 +121,9 @@ msgid "Not all recipients could be found."
msgstr "ոչ բոլոր ստացողներն են գտնուել։"
#: socialhome/content/models.py:32 socialhome/content/models.py:45
#, fuzzy
msgid "URL"
msgstr ""
msgstr "URL"
#: socialhome/content/models.py:33
msgid "Title"
......@@ -136,7 +144,7 @@ msgstr "փոփոխուած է"
#: socialhome/content/models.py:46
msgid "OEmbed HTML content"
msgstr ""
msgstr "OEmbed HTML բովանդակութիւն"
#: socialhome/content/models.py:54 socialhome/users/models.py:138
msgid "Name"
......@@ -151,8 +159,9 @@ msgid "Text"
msgstr "տեքստ"
#: socialhome/content/models.py:96 socialhome/users/models.py:143
#, fuzzy
msgid "GUID"
msgstr ""
msgstr "GUID"
#: socialhome/content/models.py:98
msgid "Author"
......@@ -171,12 +180,13 @@ msgid "Order"
msgstr "կարգ"
#: socialhome/content/models.py:111
#, fuzzy
msgid "Service label"
msgstr ""
msgstr "Ծառայութեան պիտակ"
#: socialhome/content/models.py:115 socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid "Show OEmbed or OpenGraph preview"
msgstr ""
msgstr "Ցուցադրել OEmbed կամ OpenGraph նախադիտում"
#: socialhome/content/models.py:116 socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid ""
......@@ -194,7 +204,7 @@ msgstr ""
#: socialhome/content/models.py:126
msgid "Mentions"
msgstr ""
msgstr "Նշումներ"
#: socialhome/content/models.py:127
#: socialhome/search/templates/search/search.html:68
......@@ -204,7 +214,7 @@ msgstr "պիտակներ"
#: socialhome/content/models.py:130
msgid "Parent"
msgstr ""
msgstr "Ծնող"
#: socialhome/content/models.py:134
msgid "Share of"
......@@ -291,12 +301,14 @@ msgid "Cancel"
msgstr "չեղարկել"
#: socialhome/content/templates/content/vue.html:18
#, fuzzy
msgid "Tip! Share pages easily by bookmarking our"
msgstr ""
msgstr "Ակնա՛րկ։ Տարածէք էջանշելով մեր"
#: socialhome/content/templates/content/vue.html:18
#, fuzzy
msgid "bookmarklet"
msgstr ""
msgstr "էջանիշ"
#: socialhome/notifications/tasks.py:59
#, python-format
......@@ -315,15 +327,16 @@ msgstr "նոր պատասխան %s֊ին"
#: socialhome/notifications/tasks.py:168
#, python-format
msgid "New share of: %s"
msgstr ""
msgstr "%s֊ի նոր տարածում"
#: socialhome/notifications/tasks.py:197
msgid "Data export is ready for download"
msgstr "արտահանած տուեալները պատրաստ են ներբեռնելու համար"
#: socialhome/notifications/tasks.py:227
#, fuzzy
msgid "Important updates to our Terms of Service and Privacy Policy documents"
msgstr ""
msgstr "Կարեւոր թարմացումներ՝ մեր կանոնադրութեան եւ գաղտնիութեան փաստաթղթերի"
#: socialhome/notifications/tasks.py:229
msgid "Important updates to our Privacy Policy document"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment