Unverified Commit 6cf5686f authored by Norayr Chilingarian's avatar Norayr Chilingarian Committed by Hosted Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Armenian)

Currently translated at 16.1% (48 of 297 strings)

Translation: Socialhome/backend+frontend
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/socialhome/backendfrontend/hy/
parent 4869c5bb
Pipeline #6522 passed with stages
in 13 minutes and 29 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-05-30 20:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-21 15:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-22 20:35+0000\n"
"Last-Translator: norayr tanakian <norayr@arnet.am>\n"
"Language-Team: Armenian <https://hosted.weblate.org/projects/socialhome/"
"backendfrontend/hy/>\n"
......@@ -101,15 +101,17 @@ msgstr "ստացողներ"
#: socialhome/content/forms.py:53
msgid "Recipients cannot be empty if not including followed users."
msgstr ""
"ստացողների դաշտը չի կարող դատարկ լինել, եթէ չի պարունակում հետեւուող "
"օգտատէրերին։"
#: socialhome/content/forms.py:66
#, python-format
msgid "Recipient %s is not in the correct format."
msgstr ""
msgstr "%s հասցէատիրոջ ֆորմատը սխալ է։"
#: socialhome/content/forms.py:72
msgid "Not all recipients could be found."
msgstr ""
msgstr "ոչ բոլոր ստացողներն են գտնուել։"
#: socialhome/content/models.py:32 socialhome/content/models.py:45
msgid "URL"
......@@ -117,20 +119,20 @@ msgstr ""
#: socialhome/content/models.py:33
msgid "Title"
msgstr ""
msgstr "վերնագիր"
#: socialhome/content/models.py:34
msgid "Description"
msgstr ""
msgstr "նկարագրութիւն"
#: socialhome/content/models.py:35
msgid "Image URL"
msgstr ""
msgstr "նկարի URL"
#: socialhome/content/models.py:36 socialhome/content/models.py:47
#: socialhome/content/models.py:155
msgid "Modified"
msgstr ""
msgstr "փոփոխուած է"
#: socialhome/content/models.py:46
msgid "OEmbed HTML content"
......@@ -138,15 +140,15 @@ msgstr ""
#: socialhome/content/models.py:54 socialhome/users/models.py:138
msgid "Name"
msgstr ""
msgstr "անուն"
#: socialhome/content/models.py:55 socialhome/content/models.py:154
msgid "Created"
msgstr ""
msgstr "ստեղծուած է"
#: socialhome/content/models.py:92
msgid "Text"
msgstr ""
msgstr "տեքստ"
#: socialhome/content/models.py:96 socialhome/users/models.py:143
msgid "GUID"
......@@ -154,19 +156,19 @@ msgstr ""
#: socialhome/content/models.py:98
msgid "Author"
msgstr ""
msgstr "հեղինակ"
#: socialhome/content/models.py:103 socialhome/users/models.py:151
msgid "Federation ID"
msgstr ""
msgstr "դաշնութեան ID"
#: socialhome/content/models.py:106 socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid "Pinned to profile"
msgstr ""
msgstr "կցած է պրոֆիլին"
#: socialhome/content/models.py:108
msgid "Order"
msgstr ""
msgstr "կարգ"
#: socialhome/content/models.py:111
msgid "Service label"
......@@ -198,7 +200,7 @@ msgstr ""
#: socialhome/search/templates/search/search.html:68
#: socialhome/streams/enums.py:27 socialhome/templates/base.html:51
msgid "Tags"
msgstr ""
msgstr "պիտակներ"
#: socialhome/content/models.py:130
msgid "Parent"
......@@ -210,7 +212,7 @@ msgstr ""
#: socialhome/content/models.py:138 socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid "Federate to remote servers"
msgstr ""
msgstr "ուղարկել (ֆեդերացնել) դէպի այլ սպասարկիչներ"
#: socialhome/content/models.py:139 socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid ""
......@@ -220,15 +222,15 @@ msgstr ""
#: socialhome/content/models.py:145
msgid "Limitied visibilities"
msgstr ""
msgstr "տեսանելիութեան սահմանափակում"
#: socialhome/content/models.py:148 socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid "Include people I follow"
msgstr ""
msgstr "ներառել մարդկանց ում ես հետեւում եմ"
#: socialhome/content/models.py:149 socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid "Automatically includes all the people you follow as recipients."
msgstr ""
msgstr "աւտոմատ կերպ ներառում է բոլորին, ում դու հետեւում ես։"
#: socialhome/content/models.py:153
msgid "Remote created"
......@@ -237,19 +239,19 @@ msgstr ""
#: socialhome/content/models.py:159 socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
#: socialhome/streams/enums.py:22 socialhome/templates/base.html:53
msgid "Local"
msgstr ""
msgstr "տեղական"
#: socialhome/content/models.py:160
msgid "Rendered text"
msgstr ""
msgstr "նիւթաւորուած տեքստ"
#: socialhome/content/models.py:161
msgid "Reply count"
msgstr ""
msgstr "պատասխանների քանակը"
#: socialhome/content/models.py:162
msgid "Shares count"
msgstr ""
msgstr "տարածումների քանակը"
#: socialhome/content/models.py:165
msgid "Root parent"
......@@ -262,31 +264,31 @@ msgstr ""
#: socialhome/content/templates/content/_edit_title.html:5
#: socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid "Update reply"
msgstr ""
msgstr "թարմացնել պատասխանը"
#: socialhome/content/templates/content/_edit_title.html:10
#: socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid "Update"
msgstr ""
msgstr "թարմացնել"
#: socialhome/content/templates/content/_edit_title.html:12
#: socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67 socialhome/templates/base.html:59
msgid "Create"
msgstr ""
msgstr "գրառել"
#: socialhome/content/templates/content/delete.html:5
#: socialhome/content/templates/content/delete.html:10
msgid "Confirm delete"
msgstr ""
msgstr "հաստատել ջնջելը"
#: socialhome/content/templates/content/delete.html:17
#: socialhome/static/dist/vue/js/app.js:67
msgid "Delete"
msgstr ""
msgstr "ջնջել"
#: socialhome/content/templates/content/delete.html:18
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "չեղարկել"
#: socialhome/content/templates/content/vue.html:18
msgid "Tip! Share pages easily by bookmarking our"
......@@ -299,16 +301,16 @@ msgstr ""
#: socialhome/notifications/tasks.py:59
#, python-format
msgid "New follower: %s"
msgstr ""
msgstr "նոր հետեւող՝ %s"
#: socialhome/notifications/tasks.py:96
msgid "You have been mentioned"
msgstr ""
msgstr "ձեզ նշել են"
#: socialhome/notifications/tasks.py:130
#, python-format
msgid "New reply to: %s"
msgstr ""
msgstr "նոր պատասխան %s֊ին"
#: socialhome/notifications/tasks.py:168
#, python-format
......@@ -317,7 +319,7 @@ msgstr ""
#: socialhome/notifications/tasks.py:197
msgid "Data export is ready for download"
msgstr ""
msgstr "արտահանած տուեալները պատրաստ են ներբեռնելու համար"
#: socialhome/notifications/tasks.py:227
msgid "Important updates to our Terms of Service and Privacy Policy documents"
......@@ -334,26 +336,26 @@ msgstr ""
#: socialhome/notifications/templates/notifications/base.html:11
#: socialhome/notifications/templates/notifications/base.txt:3
msgid "Dear"
msgstr ""
msgstr "սիրելի"
#: socialhome/notifications/templates/notifications/base.html:18
#: socialhome/notifications/templates/notifications/base.txt:7
msgid "Wishing you a nice day"
msgstr ""
msgstr "քեզ լաւ օր"
#: socialhome/notifications/templates/notifications/base.html:18
#: socialhome/notifications/templates/notifications/base.txt:8
#, python-format
msgid "The friendly %(site_name)s notifications robot"
msgstr ""
msgstr "%(site_name)s֊ի ծանուցումների ընկերասէր ռոբոտ notifications robot"
#: socialhome/notifications/templates/notifications/data_export.html:6
msgid "Your data export is ready for download."
msgstr ""
msgstr "քո տուեալները պատրաստ են ներբեռնելու համար"
#: socialhome/notifications/templates/notifications/data_export.html:6
msgid "Download here"
msgstr ""
msgstr "ներբեռնել"
#: socialhome/notifications/templates/notifications/data_export.txt:5
msgid "Your data export is ready for download:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment