Commit 4e61f5e5 authored by zauberstuhl's avatar zauberstuhl
Browse files

Merge branch 'updates-suggested-by-prh' into 'master'

Updates suggested/required by PRH

See merge request !15
parents 5766707d bc60b6e1
# Federated Networks Association Ry - Regeln
**(please note: out of date, please submit update or check the English or Finnish rules)**
## Name und Sitz des Vereins
Der Name des Vereins lautet: "Federated Networks Association Ry". Der Verein kann in seinem Betrieb einen inoffiziellen Kurznamen "Feneas" oder "Feneas Ry" verwenden. Sitz des Vereins ist die Stadt Helsinki.
......
......@@ -2,11 +2,11 @@
## Name and domicile of the association
The name of the association is: "Federated Networks Association ry". The names "Feneas" or "Feneas ry" can also be used.
The name of the association is: "Federated Networks Association ry". The unofficial shortened name "Feneas" can also be used.
The domicile of the association is the city of Helsinki.
The association operates using the English language.
The association operates using the English language. The association is registered using the Finnish language.
## Purpose and charter of activity
......@@ -23,7 +23,7 @@ The association uses the following methods to spread knowledge and provide suppo
The association supports its activities by:
- Selling marketing material
- Providing paid consultation and services to members and non-members
- Providing consultation related to federated web projects or provide other services that directly relate to the core purpose of the association to members and non-members
The association may accept grants, donations and bequests, and possess movable and immovable property necessary to its operation.
......@@ -80,7 +80,7 @@ The tasks of the Association Committee are:
## Signatories for the Association
The signatories for the Association are the President or Vice-President of the Association Committee, with the Treasurer.
The signatories for the Association are the President or Vice-President of the Association Committee, together with the Treasurer.
## Accounting Period and Audit
......@@ -94,7 +94,7 @@ The meeting shall be held within thirty (30) days of it being demanded from the
The decision of the association meetings shall be, unless otherwise stated, the opinion that has received over half of the given votes. Matters shall be decided on a simple majority rule vote. If the votes are tied, the President has the deciding vote, however in the case of a tied election, the outcome shall be determined by the drawing of lots.
Meetings are held virtually either using an official chat room or video chat. Members must be ready to provide necessary proof of their identity when requested by another member. This proof can be a signed message sent to other members that can be verified based on previously known cryptographic keys.
Members can join association meetings using online tools or other technical devices, either during or before the meeting. Members must be ready to provide necessary proof of their identity when requested by another member. This proof can be a signed message sent to other members that can be verified based on previously known cryptographic keys.
## Summoning the General Meetings of the Association
......@@ -123,7 +123,7 @@ If a member wants items to be processed in the Annual General Meetings, they hav
These rules can be changed in a General Meeting, if a proposal to change the rules has been outlined in the meeting invitation and if the change proposal is approved by at least three quarters (3/4) of the given votes in two consecutive Association General Meetings, which are separated by no more than thirty (30) days. The meeting invitation must include a note of a proposal of change to the rules, or dissolution of the Association.
A decision of dissolving the Association shall be done in a similar manner as has been stated above regarding the change of rules. When the Association is dissolved the assets shall be distributed as decided by the Association General Meeting deciding on the dissolution.
A decision of dissolving the Association shall be done in a similar manner as has been stated above regarding the change of rules. When the Association is dissolved the assets shall be distributed as decided by the last Association General Meeting deciding on the dissolution, in a way that fits the purpose of the association.
## Further notes
......
......@@ -2,11 +2,11 @@
## Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Federated Networks Association ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös nimeä Feneas tai Feneas ry.
Yhdistyksen nimi on Federated Networks Association ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä Feneas.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistuksen toimintakielenä on englanti.
Yhdistuksen toimintakielenä on englanti ja rekisteröintikielenä suomi.
## Tarkoitus ja toiminta
......@@ -24,7 +24,7 @@ Yhdistys käyttää seuraavia menetelmiä tiedon levittämiseen ja tuen tarjoami
Toimintansa tueksi yhdistys voi:
- tuottaa ja myydä markkinointimateriaalia
- myydä konsultaatiota sekä tarjota muita maksullisia palveluita jäsenistölle ja yhdistyksen ulkopuolelle
- myydä federointi-teknologiaan liittyvää konsultaatiota sekä tarjota muita yhdistyksen tarkoitukseen välittömästi liittyviä maksullisia palveluita jäsenistölle ja yhdistyksen ulkopuolelle
- vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia sekä testamentteja sekä hallita sen toiminnalle välttämättömää irtainta ja kiinteää omaisuutta
## Jäsenet
......@@ -83,7 +83,7 @@ Yhdistyksen hallituksen tehtävät ovat:
## Yhdistyksen allekirjoittajat
Yhdistyksen allekirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
## Kirjanpitoaika ja tilintarkastus
......@@ -98,7 +98,7 @@ Kokous pidetään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun sitä vaadit
Varsinaisten kokousten päätös on, ellei toisin mainita, ehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Asiasta päätetään yksinkertaisella enemmistöäänestyksellä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaalin ollessa kyseessä tasan mennyt äänestys ratkaistaan arvalla.
Kokoukset pidetään joko chat tai videokeskusteluna internetin välityksellä. Jäsenten on oltava valmiita antamaan tarvittavat todisteet henkilöllisyydestään toisen jäsenen pyynnöstä. Tämä todiste voi olla allekirjoitettu elektroninen viesti, joka lähetetään muille jäsenille. Viesti on voitava pystyä todentamaan oikeaksi salausavainten perusteella.
Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jäsenten on oltava valmiita antamaan tarvittavat todisteet henkilöllisyydestään toisen jäsenen pyynnöstä. Tämä todiste voi olla allekirjoitettu elektroninen viesti, joka lähetetään muille jäsenille. Viesti on voitava pystyä todentamaan oikeaksi salausavainten perusteella.
## Yhdistyksen yleiskokouksen kutsuminen
......@@ -128,7 +128,8 @@ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksiin
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos kokouksessa on esitetty sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus ja jos muutosehdotus hyväksytään vähintään kolmella neljäsosalla (3/4) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten välissä tulee olla enintään
kolmekymmentä (30) päivää. Kokouskutsussa on oltava merkintä sääntömuutoksen ehdotuksesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Järjestön purkamista koskeva päätös tehdään samalla tavoin kuin edellä on mainitut sääntömuutokset. Kun yhdistys puretaan, omaisuus jaetaan yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Järjestön purkamista koskeva päätös tehdään samalla tavoin kuin edellä on mainitut sääntömuutokset.
Kun yhdistys puretaan, on sen varat luovutettava viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisen mukaiseen toimintaan. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava tarkoitusta toteuttavalle taholle.
## Muita huomautuksia
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment