Commit cc812053 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak
Browse files

i18n: Update Polish translation


Signed-off-by: Marcin Mikołajczak's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 56c541c4
...@@ -4,11 +4,11 @@ ...@@ -4,11 +4,11 @@
# Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>, 2018 # Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>, 2018
notification.unread=%d powiadomienia notification.unread=%d powiadomienia
notification.mentioned_in_post=wspomniał o Tobie we <a href="/posts/%s">wpisie</a>! notification.mentioned_in_post=wspomniał(a) o Tobie we <a href="/posts/%s">wpisie</a>!
notification.mentioned_in_comment=wspomniał o Tobie w <a href="/posts/%s">komentarzu</a>! notification.mentioned_in_comment=wspomniał(a) o Tobie w <a href="/posts/%s">komentarzu</a>!
notification.no_notification=Brak nowych powiadomień! notification.no_notification=Brak nowych powiadomień!
notification.started_sharing=zaczął Ci udostępniać! notification.started_sharing=zaczął(-ęłą) Ci udostępniać!
notification.liked_post=polubił Twój <a href="/posts/%s">wpis</a>! notification.liked_post=polubił(a) Twój <a href="/posts/%s">wpis</a>!
navigation.toggle=Przełącz sposób nawigacji navigation.toggle=Przełącz sposób nawigacji
navigation.login=Zaloguj się navigation.login=Zaloguj się
...@@ -17,10 +17,11 @@ navigation.register=Zarejestruj się ...@@ -17,10 +17,11 @@ navigation.register=Zarejestruj się
navigation.stream=Strumień navigation.stream=Strumień
navigation.stream.public=Publiczny navigation.stream.public=Publiczny
navigation.stream.private=Prywatny navigation.stream.private=Prywatny
navigation.write_a_post=Utwórz wpis navigation.write_a_post=Utwórz wpis
navigation.user.customize=Dostosuj navigation.user.customize=Dostosuj
navigation.user.settings=Ustawienia navigation.user.settings=Ustawienia
navigation.user.streams=Strumienie navigation.user.streams=Strumienie
navigation.searchbar=np. hq@ggg.social
comment.placeholder=Napisz komentarz comment.placeholder=Napisz komentarz
comment.button=Umieść comment.button=Umieść
...@@ -39,6 +40,7 @@ public.title=Publiczny ...@@ -39,6 +40,7 @@ public.title=Publiczny
# see https://revel.github.io/manual/i18n-messages.html # see https://revel.github.io/manual/i18n-messages.html
stream.title=%(navigation.stream)s stream.title=%(navigation.stream)s
stream.empty=Nie odnaleziono żadnych wpisów!
javascript.retweet_confirm=Czy chcesz udostępnić ten wpis? javascript.retweet_confirm=Czy chcesz udostępnić ten wpis?
javascript.delete_confirm=Czy chcesz usunąć ten wpis? javascript.delete_confirm=Czy chcesz usunąć ten wpis?
...@@ -93,9 +95,7 @@ editor.default_group=Publiczny ...@@ -93,9 +95,7 @@ editor.default_group=Publiczny
editor.button=Wyślij editor.button=Wyślij
editor.placeholder=Wolę schabowe niż mielone! editor.placeholder=Wolę schabowe niż mielone!
footer.links.report_issue=Zgłoś błąd footer.links.report_issue=Zgłoś błąd z użyciem <a href="%s">GitLaba</a> lub <a href="%s">maila</a>
footer.links.pod_statistics=Statystyki poda
footer.links.android=Aplikacja na Androida
# timeago plugin # timeago plugin
ago=temu ago=temu
...@@ -123,7 +123,7 @@ errors.controller.post_not_found=Brak dostępnych wpisów ...@@ -123,7 +123,7 @@ errors.controller.post_not_found=Brak dostępnych wpisów
# flash messages # flash messages
flash.errors.captcha=Nieprawidłowa captcha! flash.errors.captcha=Nieprawidłowa captcha!
flash.errors.username=Nazwa użytkownika jest zajęta! flash.errors.username=Nazwa użytkownika jest zajęta lub nieprawidłowa! Możesz używać tylko liter, cyfr i myślników.
flash.errors.password_empty=Hasło jest puste lub nie pasuje do siebie! flash.errors.password_empty=Hasło jest puste lub nie pasuje do siebie!
flash.errors.password_length=Hasło musi mieć więcej niż 4 znaki! flash.errors.password_length=Hasło musi mieć więcej niż 4 znaki!
flash.errors.login=Najpierw musisz się zalogować flash.errors.login=Najpierw musisz się zalogować
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment