Unverified Commit 6c2b3a7b authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Benjamin Neff
Browse files

Update sq translations

parent 95032bae
......@@ -117,6 +117,21 @@ sq:
account_closing_scheduled: "Llogaria e %{name} është vënë plan mbyllet. Veprimi do kryhet pas pak çastesh…"
account_locking_scheduled: "Llogaria e %{name} është vënë plan bllokohet. Veprimi do kryhet pas pak çastesh…"
account_unlocking_scheduled: "Llogaria e %{name} është vënë plan zhbllokohet. Veprimi do kryhet pas pak çastesh…"
make_admin: "Bëje përgjegjës"
remove_admin: "Hiqe nga përgjegjës"
make_moderator: "Bëje moderator"
remove_moderator: "Hiqe nga moderator"
make_spotlight: "Shtojeni te projektori i bashkësisë"
remove_spotlight: "Hiqeni nga projektori i bashkësisë"
add_admin: "%{name} është bërë përgjegjës."
delete_admin: "%{name} është hequr nga lista e përgjegjësve."
add_moderator: "%{name} është bërë moderator."
delete_moderator: "%{name} është hequr nga lista e moderatorëve."
add_spotlight: "%{name} është shtuar te projektori i bashkësisë."
delete_spotlight: "%{name} është hequr nga projektori i bashkësisë."
does_not_exist: "Përdoruesi s’ekziston!"
role_implemented: "%{name} i është dhënë tashmë ky rol!"
role_removal_implemented: "%{name} është hequr tashmë nga ky rol!"
email_to: "Email për t’u ftuar"
invite: "Ftoje"
under_13: "Shfaqi përdoruesit janë nën 13 vjeç (COPPA)"
......@@ -132,6 +147,9 @@ sq:
last_seen: "Parë fundi më"
account_closed: "Llogari e mbyllur"
nsfw: "#nsfw"
admin: "Përgjegjës"
moderator: "Moderator"
spotlight: "Projektor i bashkësisë"
unknown: "E panjohur"
invite_token: "Token ftese"
'yes': "Po"
......@@ -369,8 +387,6 @@ sq:
contacts_know_aspect_a: "Jo. Nuk munden shohin emrin e aspektit me asnjë mënyrë."
person_multiple_aspects_q: "A mund ta shtoj një person disa aspekte?"
person_multiple_aspects_a: "Po. Shkoni te faqja e kontakteve tuaj dhe klikoni mbi “Kontaktet e mia”. Për secilin kontakt mund përdorni menunë djathtas për t’i shtuar te (ose për t’i hequr nga) sa aspekte doni. Ose mund t’i shtoni te një aspekt i ri (ose t’i hiqni prej një aspekti) duke klikuar butonin e përzgjedhësit aspekteve faqen e tyre profilit. Ose mund kaloni kursorin sipër emrit njërit, kur e shihni rrjedhë, dhe do shfaqet një dritare e vockël. Mund t’i ndryshoni aspektet e secilit drejt e aty."
contacts_visible_q: "Ç’do thotë “bëji kontaktet këtë aspekt dukshëm për njëri-tjetrin”?"
contacts_visible_a: "Nëse i vini shenjë kësaj mundësie, kontaktet e atij aspekti do jenë gjendje shohin se cili tjetër bën pjesë të, te skeda “Kontakte” ose te faqja e profilit tuaj. Është mirë kjo mundësi përzgjidhet vetëm nëse kontaktet atë aspekt e njohin gjithë njëri-tjetrin, për shembull, nëse aspekti është për një klub ose një shoqëri cilën bëni pjesë. Prapëseprapë, ata s’do jenë gjendje shohin se si quhet aspekti."
remove_notification_q: "Nëse heq dikë nga një aspekt, ose nga krejt aspektet e mia, a njoftohen rreth kësaj?"
remove_notification_a: "Jo. Dhe as njoftohen kur i shtoni tepër aspekte, nëse ndani tashmë gjëra me ta."
change_aspect_of_post_q: "Pasi kem postuar diçka, a mund ndryshoj aspektin(et) mund ta shohin?"
......@@ -1045,7 +1061,6 @@ sq:
comment_email_subject: "Rindaje nga %{resharer} e postimit %{author}"
services:
provider:
facebook: "Facebook"
tumblr: "Tumblr"
twitter: "Twitter"
wordpress: "WordPress"
......@@ -1122,6 +1137,7 @@ sq:
new:
mentioning: "Me përmendje të: %{person}"
too_long: "Ju lutemi, mesazhin tuaj mbi gjendjen bëjeni pak se %{count} shenja. Tani është %{current_length} shenja"
bad_aspects: "ID-të e dhëna për aspektet s’janë zbatueshme (s’ekzistojnë ose s’kanë pronar)"
stream_helper:
no_more_posts: "Keni mbërritur fund rrjedhës."
......@@ -1241,7 +1257,13 @@ sq:
what_we_delete: "Do fshijmë krejt postimet tuaja dhe dhënat e profilit, sa shpejt mundemi. Komentet tuaja postimet e tjerëve prapëseprapë do duken, por do t’i jenë përshoqëruar ID-së suaj diaspora*, vend se emrit tuaj."
locked_out: "Do bëhet çregjistrimi juaj dhe s’do t’ju lejohet hyrja llogarinë tuaj, derisa jetë fshirë ."
lock_username: "Emri juaj i përdoruesit do bllokohet. S’do jeni gjendje krijoni një llogari re me po njëjtën ID këtë nyjë."
no_turning_back: "S’ka kthim mbrapa! Nëse jeni vërtet i sigurt, jepni fjalëkalimin tuaj poshtë."
no_turning_back: "S’ka kthim mbrapa! Nëse jeni vërtet i sigurt, jepni poshtë fjalëkalimin tuaj."
protocol_handler:
title: "web+diaspora:// protocol handler"
description: "web+diaspora:// është një protokoll i ri qe kemi sjellë. Çfarëdo lidhje për te një faqe diaspora* nga një sajt i jashtëm i cili e përdor këtë protokoll, mund hapet te nyja cilën është regjistruar llogaria juaj diaspora*. Klikoni mbi butonin poshtë ta rregulloni shfletuesin tuaj përdorë %{pod_url} njohë lidhje jashtme web+diaspora://."
browser: "Ky protokoll hëpërhë gjendet fazë eksperimentale dhe suksesi i ndërveprimeve e përdorin do varet nga shfletuesi juaj. Nëse doni merreni me ose ta hiqni, këtë do ta bëni përmes rregullimeve shfletuesit tuaj. Butoni poshtë do jetë përherë i aktivizuar, dhe do t’ju duhet ta ujdisni protokollin veçmas çdo shfletues përdorni."
register: "Regjistroje protokollin web+diaspora:// këtë shfletues"
privacy_settings:
title: "Rregullime privatësie"
......@@ -1260,8 +1282,6 @@ sq:
community_welcome: "Bashkësia e diaspora*-s ka kënaqësinë t’ju shohë pjesë saj!"
awesome_take_me_to_diaspora: "Shkëlqyeshëm! Shpjemë te diaspora*"
who_are_you: "Kush jeni?"
connect_to_facebook: "Mund t’i përshpejtojmë paksa gjërat duke %{link} te diaspora*. Kështu do merren prej andej emri dhe fotoja juaj dhe do mundësohen postime ndërsjella."
connect_to_facebook_link: "lidhur llogarinë tuaj Facebook"
what_are_you_in_to: "Me se po merreni?"
hashtag_explanation: "Hashtaget ju lejojnë flisni mbi dhe ndiqni interesat tuaja. Ato janë gjithashtu një rrugë e bukur për gjetur persona rinj diaspora*."
hashtag_suggestions: "Provoni ndiqni etiketa tilla si #art, #movies, #gif, etj."
......
......@@ -81,7 +81,6 @@ sq:
other: "Prova e lidhjes u përgjigj me një gabim për <%= count %> nyje."
aspects:
make_aspect_list_visible: " bëhen kontaktet këtë aspekt dukshëm për njëri-tjetrin?"
name: "Emër"
create:
add_a_new_aspect: "Shtoni aspekt ri"
......@@ -124,8 +123,6 @@ sq:
add_contact: "Shtoni kontakt"
aspect_chat_is_enabled: "Kontaktet këtë aspekt janë gjendje fjalosen me ju."
aspect_chat_is_not_enabled: "Kontaktet këtë aspekt s’janë gjendje fjalosen me ju"
aspect_list_is_visible: "Kontaktet këtë aspekt janë gjendje shohin njëri-tjetrin."
aspect_list_is_not_visible: "Kontaktet këtë aspekt s’janë gjendje shohin njëri-tjetrin."
remove_contact: "Hiqe kontaktin"
error_add: "S’u shtua dot <%= name %> te aspekti :("
error_remove: "S’u hoq dot <%= name %> prej aspekti :("
......@@ -236,7 +233,6 @@ sq:
gender: "Gjini"
born: "Datëlindje"
photos: "Foto"
contacts: "Kontakte"
posts: "Postime"
conversation:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment