Unverified Commit 5ee85721 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Benjamin Neff
Browse files

Fixing an oldsyntax error of considering %{actors} as a number, rather than a...

Fixing an oldsyntax error of considering %{actors} as a number, rather than a list of people’s usernames
parent 6c2b3a7b
......@@ -630,56 +630,56 @@ sq:
notifications:
started_sharing:
zero: "Filluan ndajnë gjëra me ju %{actors} persona."
one: "Filloi ndajë gjëra me ju %{actors} person."
other: "Filluan ndajnë gjëra me ju %{actors} persona."
one: "Filloi ndajë gjëra me ju personi %{actors}."
other: "Filluan ndajnë gjëra me ju personat %{actors}."
private_message:
zero: "Ju kanë dërguar mesazh %{actors} persona."
one: "Ju ka dërguar mesazh %{actors} person."
other: "Ju kanë dërguar mesazh %{actors} persona."
one: "Ju ka dërguar mesazh personi %{actors}."
other: "Ju kanë dërguar mesazh personat %{actors}."
comment_on_post:
zero: "Te postimi juaj %{post_link} kanë komentuar %{actors} persona."
one: "Te postimi juaj %{post_link} komentoi %{actors} person."
other: "Te postimi juaj %{post_link} komentuan %{actors} persona."
one: "Te postimi juaj %{post_link} komentoi personi %{actors}."
other: "Te postimi juaj %{post_link} komentuan personat %{actors}."
also_commented:
zero: "Te postimi %{post_link} nga %{post_author} kanë komentuar gjithashtu %{actors} persona."
one: "Te postimi %{post_link} nga %{post_author} ka komentuar gjithashtu %{actors} person."
other: "Te postimi %{post_link} nga %{post_author} kanë komentuar gjithashtu %{actors} persona."
one: "Te postimi %{post_link} nga %{post_author} ka komentuar gjithashtu personi %{actors}."
other: "Te postimi %{post_link} nga %{post_author} kanë komentuar gjithashtu personat %{actors}."
mentioned:
one: "Ju ka përmendur te postimi %{post_link} %{actors} person."
other: "Ju kanë përmendur te postimi %{post_link} %{actors} persona."
one: "Ju ka përmendur te postimi %{post_link} personi %{actors}."
other: "Ju kanë përmendur te postimi %{post_link} personat %{actors}."
mentioned_in_comment:
one: "%{actors} person ju ka përmendur te një <a href='%{comment_path}'>koment</a> te postimi %{post_link}."
other: "%{actors} persona ju ka përmendur te një <a href='%{comment_path}'>koment</a> te postimi %{post_link}."
one: "Personi %{actors} ju ka përmendur te një <a href='%{comment_path}'>koment</a> te postimi %{post_link}."
other: "Personat %{actors} ju ka përmendur te një <a href='%{comment_path}'>koment</a> te postimi %{post_link}."
liked:
zero: "Postimin tuaj %{post_link} e kanë pëlqyer %{actors} persona."
one: "Postimin tuaj %{post_link} e ka pëlqyer %{actors} person."
other: "Postimin tuaj %{post_link} e kanë pëlqyer %{actors} persona."
one: "Postimin tuaj %{post_link} e ka pëlqyer personi %{actors}."
other: "Postimin tuaj %{post_link} e kanë pëlqyer personat %{actors}."
reshared:
zero: "Postimin tuaj %{post_link} e kanë rindarë me dikë %{actors} persona."
one: "Postimin tuaj %{post_link} e ka rindarë me dikë %{actors} person."
other: "Postimin tuaj %{post_link} tuaj e kanë rindarë me dikë %{actors} persona."
one: "Postimin tuaj %{post_link} e ka rindarë me dikë personi %{actors}."
other: "Postimin tuaj %{post_link} tuaj e kanë rindarë me dikë personat %{actors}."
contacts_birthday:
zero: "Datëlindjen %{date} e kanë %{actors} persona."
one: "Datëlindjen %{date} e ka %{actors} person"
other: "Datëlindjen %{date} e kanë %{actors} persona."
one: "Datëlindjen %{date} e ka personi %{actors}"
other: "Datëlindjen %{date} e kanë personat %{actors}."
also_commented_deleted:
zero: " një postim fshirë kanë komentuar %{actors} persona."
one: " një postim fshirë ka komentuar %{actors} person."
other: " një postim fshirë kanë komentuar %{actors} persona."
one: " një postim fshirë ka komentuar personi %{actors}."
other: " një postim fshirë kanë komentuar personat %{actors}."
liked_post_deleted:
zero: "Postimin tuaj fshirë e pëlqyen %{actors} persona."
one: "Postimin tuaj fshirë e pëlqeu %{actors} person."
other: "Postimin tuaj fshirë e pëlqyen %{actors} persona."
one: "Postimin tuaj fshirë e pëlqeu personi %{actors}."
other: "Postimin tuaj fshirë e pëlqyen personat %{actors}."
reshared_post_deleted:
zero: "Postimin tuaj fshirë e kanë rindarë me dikë %{actors} persona."
one: "Postimin tuaj fshirë e ka rindarë me dikë %{actors} person."
other: "Postimin tuaj fshirë e kanë rindarë me dikë %{actors} persona."
one: "Postimin tuaj fshirë e ka rindarë me dikë personi %{actors}."
other: "Postimin tuaj fshirë e kanë rindarë me dikë personat %{actors}."
mentioned_deleted:
one: " një postim fshirë ju ka përmendur %{actors} person."
other: " një postim fshirë ju kanë përmendur %{actors} persona."
one: " një postim fshirë ju ka përmendur personi %{actors}."
other: " një postim fshirë ju kanë përmendur personat %{actors}."
mentioned_in_comment_deleted:
one: " një koment fshirë ju ka përmendur %{actors} person."
other: " një koment fshirë ju kanë përmendur %{actors} persona."
other: " një koment fshirë ju kanë përmendur personat %{actors}."
index:
notifications: "Njoftime"
mark_all_as_read: "Vëru shenjë tërave si lexuara"
......@@ -1283,7 +1283,7 @@ sq:
awesome_take_me_to_diaspora: "Shkëlqyeshëm! Shpjemë te diaspora*"
who_are_you: "Kush jeni?"
what_are_you_in_to: "Me se po merreni?"
hashtag_explanation: "Hashtaget ju lejojnë flisni mbi dhe ndiqni interesat tuaja. Ato janë gjithashtu një rrugë e bukur për gjetur persona rinj diaspora*."
hashtag_explanation: "Hashtagët ju lejojnë flisni mbi dhe ndiqni interesat tuaja. Ato janë gjithashtu një rrugë e bukur për gjetur persona rinj diaspora*."
hashtag_suggestions: "Provoni ndiqni etiketa tilla si #art, #movies, #gif, etj."
update:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment