Unverified Commit 93aadae6 authored by Gregor Santner's avatar Gregor Santner Committed by GitHub
Browse files

[ci skip] Crowdin translation bot: New translations for Swedish (#272)

parent a7dd4a61
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- Application -->
<string name="open_navdrawer">Stäng navigeringsmenyn</string>
<string name="open_navdrawer">Öppna navigeringslådan</string>
<string name="close_navdrawer">Stäng navigeringslådan</string>
<string name="reload">Ladda om</string>
<string name="close">Avsluta</string>
......@@ -205,6 +205,11 @@
<string name="the_following_libraries_are_used">Följande bibliotek används:</string>
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">Vi hämtade inspiration och kod från LeafPic. Kika på det, det är också fri programvara!</string>
<string name="tell_me_more">Berätta mer</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">Aktivera för att öppna Youtube-länkar i en extern app</string>
<string name="youtube_links">Youtube-länkar</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Ändra temat för ditt konto</string>
<string name="pull_to_refresh">Dra för att uppdatera</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">Dra ner på toppen av sidan för att uppdatera.\nDu måste starta om appen för att ändringarna ska träda i kraft.</string>
<string name="donate">Donera</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">Gillar du detta projektet? Vill du att det förbättras och att buggar åtgärdas snabbt?\n\nAtt utveckla appar och skriva relaterade blogginlägg tar mycket tid! Om du vill hjälpa till så att projektet kan fortgå så kan du överväga att ge en liten donation!\n\nDetta projektet utvecklas av volontärer på fritiden och är helt utan reklam!</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment