Unverified Commit 073a688d authored by Gregor Santner's avatar Gregor Santner Committed by GitHub
Browse files

New Crowdin translations (#259)

parent 1f3cde93
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<resources>
<!-- Application -->
<!-- Common Words -->
<!-- Notifications dropdown menu -->
<!-- Pod Activity -->
<!-- Drawer, Menu, Toolbar, ContextMenu -->
<!-- More from MainActivity -->
<!-- Permissions -->
<!-- Operability -->
<!-- Category Titles -->
<!-- Visuals -->
<!-- Navigiation Slider -->
<!-- Themes -->
<!-- Notifications dropdown -->
<!-- Font size -->
<!-- Load images -->
<!-- Screen rotation -->
<!-- Proxy -->
<!-- Chrome custom tabs -->
<!-- Diaspora Settings -->
<!-- More -->
<!-- License & help (large amount of text) -->
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<resources>
<!-- Application -->
<!-- Common Words -->
<!-- Notifications dropdown menu -->
<!-- Pod Activity -->
<!-- Drawer, Menu, Toolbar, ContextMenu -->
<!-- More from MainActivity -->
<!-- Permissions -->
<!-- Operability -->
<!-- Category Titles -->
<!-- Visuals -->
<!-- Navigiation Slider -->
<!-- Themes -->
<!-- Notifications dropdown -->
<!-- Font size -->
<!-- Load images -->
<!-- Screen rotation -->
<!-- Proxy -->
<!-- Chrome custom tabs -->
<!-- Diaspora Settings -->
<!-- More -->
<!-- License & help (large amount of text) -->
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<resources>
<!-- Application -->
<!-- Common Words -->
<!-- Notifications dropdown menu -->
<!-- Pod Activity -->
<!-- Drawer, Menu, Toolbar, ContextMenu -->
<!-- More from MainActivity -->
<!-- Permissions -->
<!-- Operability -->
<!-- Category Titles -->
<!-- Visuals -->
<!-- Navigiation Slider -->
<!-- Themes -->
<!-- Notifications dropdown -->
<!-- Font size -->
<!-- Load images -->
<!-- Screen rotation -->
<!-- Proxy -->
<!-- Chrome custom tabs -->
<!-- Diaspora Settings -->
<!-- More -->
<!-- License & help (large amount of text) -->
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<resources>
<!-- Application -->
<!-- Common Words -->
<!-- Notifications dropdown menu -->
<!-- Pod Activity -->
<!-- Drawer, Menu, Toolbar, ContextMenu -->
<!-- More from MainActivity -->
<!-- Permissions -->
<!-- Operability -->
<!-- Category Titles -->
<!-- Visuals -->
<!-- Navigiation Slider -->
<!-- Themes -->
<!-- Notifications dropdown -->
<!-- Font size -->
<!-- Load images -->
<!-- Screen rotation -->
<!-- Proxy -->
<!-- Chrome custom tabs -->
<!-- Diaspora Settings -->
<!-- More -->
<!-- License & help (large amount of text) -->
</resources>
......@@ -28,7 +28,9 @@
<string name="also_commented">Ayrıca Yorumlar</string>
<string name="comment_on_post">Gönderine Yorumlar</string>
<string name="deleteme_____1">Beğeniler</string>
<string name="mentioned">Bahsedilen</string>
<string name="reshared">Yeniden paylaşılan</string>
<string name="started_sharing">Paylaşım Başlatıldı</string>
<!-- Pod Activity -->
<string name="could_not_retrieve_list_of_pods__appspecific">Hata: Pod listesi alınamadı!</string>
<string name="sorry_need_to_be_connected_to_internet">Üzgünüm, devam etmek için internete bağlı olmalısın.</string>
......@@ -73,6 +75,7 @@
<string name="protocol">Protokol</string>
<string name="pod_address">Pod adresi</string>
<string name="missing_value">Eksik değer</string>
<string name="jump_to_last_visited_page_in_stream__appspecific">Akışta son ziyaret edilen sayfaya git?</string>
<string name="hide_statusbar_in_mainview">Durum çubuğunu ana görünümde gizle</string>
<string name="hide_statusbar">Durum çubuğunu gizle</string>
<string name="show_title_in_main_view">Başlığı ana görünümde göster</string>
......@@ -89,6 +92,7 @@
<!-- Visuals -->
<!-- Navigiation Slider -->
<string name="navigation_drawer">Menü Kaydırıcı</string>
<string name="control_visibility_of_entries_nav_drawer">Gezinme çekmecesindeki girişlerin görünürlüğünü kontrol et</string>
<string name="user">Kullanıcı</string>
<string name="general">Genel</string>
<string name="admin">Yönetici</string>
......@@ -134,6 +138,7 @@
<string name="host">Sunucu</string>
<string name="port">Port</string>
<string name="app_needs_restart_to_disable_proxy_usage">Proxy kullanımını devre dışı bırakmak için uygulamanın yeniden başlatılması gerekiyor</string>
<string name="orbot_proxy_preset_loaded">Orbot proxy hazır ayarı yüklendi</string>
<!-- Chrome custom tabs -->
<string name="open_external_links_with_chrome_custom_tabs_description">Chrome Özel Sekmeler ile harici bağlantılar açın. Bu özelliği kullanabilmek için Chromium, Firefox veya Google Chrome\'un yüklü olması gerekir.\n
ÖNEMLİ NOT: Chrome Özel Sekmeler, yapılandırılmış proxy sunucuları kullanmaz!</string>
......@@ -142,15 +147,19 @@
<string name="open_diaspora_account_settings__appspecific">diaspora* hesap ayarlarını aç</string>
<string name="manage_your_contact_list">Kişi listenizi yönetin</string>
<string name="manage_hashtags">Etiketleri yönetin</string>
<string name="unfollow_already_followed_hashtags__appspecific">Mevcut takip edilen etiketleri takipten vazgeç</string>
<string name="change_account">Hesabı Değiştir</string>
<string name="loug_warning_description__appspecific">Yerel oturum verilerini silin ve başka bir diaspora * pod(a)/hesab(a) geçin</string>
<string name="logout_warning_description">Bu, tüm çerezleri ve oturum verilerini siler. Gerçekten hesabını değiştirmek istiyor musun?</string>
<string name="clear_cache">Önbelleği temizle</string>
<string name="clear_webview_cache">WebView önbelleğini temizle</string>
<string name="intellihide_toolbars__appspecific">Kaydırma yaparken üst ve alt araç çubuklarını otomatik olarak gizle</string>
<string name="intellihide_toolbars">Araç Çubuklarını Otomatik Gizle</string>
<string name="append_shared_by_notice">shared-by-notice ekle</string>
<string name="append_shared_by_notice__appspecific">Bu uygulamaya, paylaşılan metinlere bir referans ekleyin: [örn #dandelion]</string>
<!-- More -->
<string name="miscellaneous">Çeşitli</string>
<string name="full_reset">Tamamen Sıfırlama</string>
<string name="wipe_settings_and_logout">Uygulama ile ilgili tüm ayarları yerel olarak sil ve tüm hesaplardan çıkış yap</string>
<string name="wipe_settings_warning__appspecific">Bu, uygulamanın tüm değiştirilen ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlar ve tüm podlardan çıkar. İndirdiğiniz görüntülere donulmaz. Devam etmek istediğine emin misin?</string>
<string name="enable_basic_adblocker_description">Temel reklam engelleyiciyi etkinleştirin. Reklamlar yerleşik görünümlere dahil edilebilir</string>
......@@ -186,6 +195,7 @@
<string name="hey_checkout_dandelion_tag__appspecific">Hey %1$s ! #dandelion’a bir göz at!</string>
<!-- License & help (large amount of text) -->
<string name="maintainers">Yardımcılar</string>
<string name="this_app_is_currently_developed_and_maintained_by_witharg">Bu uygulamayı şu anda geliştiren ve devam ettiren &lt;br&gt;&lt;br&gt;%1$s</string>
<string name="contributors">Katkıda bulunanlar</string>
<string name="thank_you_witharg">%1$s&lt;br&gt;&lt;br&gt;Teşekkürler!</string>
<string name="gnu_gplv3_license">GNU GPLv3+ License</string>
......@@ -193,6 +203,11 @@
<string name="the_following_libraries_are_used">Şu kütüphaneler kullanıldı:</string>
<string name="inspiration_from_leafpic__appspecific">LeafPic\'ten biraz ilham ve kod aldık. Göz atabilirsiniz, özgür bir yazılım!</string>
<string name="tell_me_more">Daha fazla göster</string>
<string name="enable_to_open_youtube_links_on_external_app">YouTube linklerini harici uygulamada açmak için etkinleştir</string>
<string name="youtube_links">YouTube linkleri</string>
<string name="change_the_theme_of_your_account">Hesabınızın temasını değiştirin</string>
<string name="pull_to_refresh">Yenilemek için çek</string>
<string name="pulling_down_on_top_of_page_to_refresh">Yenilemek için sayfanın üst kısmından çekin\nDeğişikliklerin geçerli olması için uygulamayı yeniden başlat.</string>
<string name="donate">Bağış yap</string>
<string name="do_you_like_this_project_want_donate_to_keep_alive">Bu projeyi beğendiniz mi? Projenin iyileştirilmesini ve sorunların çözülmesini istiyor musunuz?\n\nUygulama geliştirmek ve onunla ilgili blog gönderileri yazmak çok zaman alıyor! Projenin devam edebilmesi için yardım etmek istiyorsanız, lütfen küçük bir bağış yapmayı düşünün!\n\nBu proje boş zamanlarımda, tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak geliştirilmiştir!</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment