Commit 03d08d99 authored by jaywink's avatar jaywink
Browse files

Merge branch 'feature/finnish-rules' into 'master'

Add finnish translation

See merge request !2
parents 3322d303 50cf2705
To create PDF's, install:
npm install -g markdown-pdf
Then to refresh the files:
markdown-pdf rules/feneas_rules.fi.md
markdown-pdf rules/feneas_rules.en.md
......@@ -54,7 +54,7 @@ The Annual General Meeting decides the amount of the admission- and annual membe
## Association Committee
The association has an Association Committee consisting of a President, Vice-President and minimum one (1) and maximum eight (8) other members, whose term of office is the time between Annual General Meetings. The Association Committee shall choose from within its ranks a Vice-President and choose from its ranks or from outside a secretary and a treasurer and other officials. When any officer is not an elected member of the Association Committee, they have the floor but no vote in Association Committee meetings. The Association Committee comes to session by the invitation of the President, or when he is incapacitated the Vice-President, when they see it fit, or when at least half of the Association Committee members demands an assembly due to an issue they represent. The Association Committee is quorum when at least half of its members, including the President or Vice-President are present. Matters shall be decided on a simple majority rule vote. If the votes are tied, the President has the deciding vote, however in the case of a tied election, the outcome shall be determined by the drawing of lots.
The association has an Association Committee consisting of a President, Vice-President and minimum one (1) and maximum eight (8) other members, whose term of office is the time between Annual General Meetings. The Association Committee shall choose from within its ranks a President and Vice-President, and choose from its ranks or from outside a secretary and a treasurer and other officials. When any officer is not an elected member of the Association Committee, they have the floor but no vote in Association Committee meetings. The Association Committee comes to session by the invitation of the President, or when he is incapacitated the Vice-President, when they see it fit, or when at least half of the Association Committee members demands an assembly due to an issue they represent. The Association Committee is quorum when at least half of its members, including the President or Vice-President are present. Matters shall be decided on a simple majority rule vote. If the votes are tied, the President has the deciding vote, however in the case of a tied election, the outcome shall be determined by the drawing of lots.
The tasks of the Association Committee are:
......@@ -71,11 +71,11 @@ The signatories for the Association are President of the Association Committee,
## Accounting Period and Audit
The fiscal year of the Association is a calendar year. The financial statement with its supplements and the annual report by the committee must be given to the auditors at least before three weeks prior to the Annual General Meeting. The auditors must give their written report of the audit at least three (3) weeks before the Annual General Meeting to the Association Committee.
The fiscal year of the Association is a calendar year.
## Meetings of the Association
The Annual General Meeting shall be held yearly on a date set by the Association Committee between January and May. An Extraordinary General Meeting can be called, when an Association General Meeting so decides or when the Association Committee sees it fit or when at least one tenth (1/10)of the voting members of the Association so demand in writing for a specific issue. The meeting shall be held within thirty (30) days of it being demanded from the Association Committee. In Association General Meetings every full member shall have one vote. If a member cannot due to appropriate reason be present in the meeting, they may give a written power of attorney to another member to the meeting. The power of attorney must be presented before the meeting is started and its copy attached to the minutes. The decision of the association meetings shall be, unless otherwise stated, the opinion that has received over half of the given votes. Matters shall be decided on a simple majority rule vote. If the votes are tied, the President has the deciding vote, however in the case of a tied election, the outcome shall be determined by the drawing of lots.
The Annual General Meeting shall be held yearly on a date set by the Association Committee between January and May. An Extraordinary General Meeting can be called, when an Association General Meeting so decides or when the Association Committee sees it fit or when at least one tenth (1/10) of the voting members of the Association so demand in writing for a specific issue. The meeting shall be held within thirty (30) days of it being demanded from the Association Committee. In Association General Meetings every full member shall have one vote. If a member cannot due to appropriate reason be present in the meeting, they may give a written power of attorney to another member to the meeting. The power of attorney must be presented before the meeting is started and its copy attached to the minutes. The decision of the association meetings shall be, unless otherwise stated, the opinion that has received over half of the given votes. Matters shall be decided on a simple majority rule vote. If the votes are tied, the President has the deciding vote, however in the case of a tied election, the outcome shall be determined by the drawing of lots.
Meetings are held virtually either using an official chat room or video chat. Members must be ready to provide necessary proof of their identity when requested by another member. This proof can be a signed message sent to other members that can be verified based on previously known cryptographic keys.
......@@ -97,9 +97,8 @@ In the Annual General Meeting the following agenda shall be followed:
6. A decision shall be made on the approval of the financial statement and on discharging the committee and other accountable from accountability.
7. The Plan of Action, Budget and the amount of admission and membership fees shall be ratified.
8. The President of the Association Committee and other committee members shall be chosen.
9. The auditor or two auditors shall be chosen, and their deputies.
10. Such issues brought forth by the Association Committee or a member at least seven (7) days before in writing will be dealt with.
11. Other possible issues are dealt with.
9. Such issues brought forth by the Association Committee or a member at least seven (7) days before in writing will be dealt with.
10. Other possible issues are dealt with.
## Changing the Rules and Dissolution of the Association
......
# Fenerated Networks Association Ry - säännöt
## Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on: "Federated Networks Association Ry". Liitto voi käyttää toiminnassaan epävirallista lyhennystä, "Feneas" tai "Feneas Ry". Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
## Tarkoitus ja toiminta
Federated Networks Association Ry on voittoa tavoittelematon vapaaehtoisjärjestö, jonka tavoitteena on levittää tietoja verkko-projekteista, jotka perustuvat federointi-teknologiaan. Tarkoituksena on myös auttaa ihmisiä ja hankkeita, jotka liittyvät tähän alueeseen. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.
Yhdistys käyttää seuraavia menetelmiä tiedon levittämiseen ja tuen tarjoamiseen:
- järjestää koulutusta ja tapahtumia sekä fyysisesti että internetissä
- järjestää koulutusmahdollisuuksia yhteisössä
- Tarjoaa matkustusapurahoja tapahtumiin
- Tarjoaa informaatiota federointiin perustuvista verkko-projekteista
- käyttää varoja markkinointikampanjoihin, jotka edistävät federointiin perustuvia verkko-projekteja
- Käyttää varoja sellaisten henkilöiden kehitystyön sponsoroimiseksi, jotka työskentelevät federointiin perustuvissa verkkoprojekteissa tai suoraan lahjoittamalla varoja itse hankkeille
Yhdistys tukee toimintaansa:
- markkinointimateriaalin, kuten t-paitojen, tarrojen ja julisteiden myynnillä
- Tarjoaa maksullista konsultaatiota
Yhdistys voi hyväksyä avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hallita sen toiminnalle välttämättömää irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys voi myös tarjota palveluja, jotka edellyttävät tilaus- tai käyttömaksuja. Nämä palvelut voivat olla myös muiden kuin jäsenten saatavilla.
## Jäsenet
Jokainen, joka hyväksyy järjestön säännöt, voi liittyä pysyvänä jäsenenä. Myös oikeushenkilöt voivat liittyä täysjäseniksi. Jäsenet voivat olla maapallon minkä tahansa maan kansalaisia. Jäsenet voivat olla mitä tahansa sukupuolta tai tunnistaa mitä tahansa seksuaalista suuntautumista. Jäsenten pitäisi pystyä kommunikoimaan perustasoisella englannin kielen taidolla osallistuakseen yhdistystoimintaan ja kokouksiin. Jos jäsen on alle 16-vuotias, vanhemmilta vaaditaan kirjallinen lupa.
Jäsenten on noudatettava käyttäytymissääntöjä (Code of Conduct), jotka ovat erillisessä dokumentissa.
Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä kokouksissaan.
Jäsenet voivat olla mahdollisesti velvollisia maksamaan jäsenmaksua. Vuosittainen yleiskokous päättää tarvittaessa yksityisjäsenien ja oikeushenkilöiden liittymis- ja jäsenmaksun määristä.
### Jäsenoikeudet
1. Oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan
2. Äänioikeus
3. Oikeus tulla valituksi yhdistyksen elimille
## Jäsenen eroaminen ja karkotus
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä vuosittaisessa yleiskokouksessa, joka merkitään pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksun tai jollakin muulla tavalla ei ole täyttänyt velvollisuuksia, joista he olivat sopineet yhdistykseen liittymisen aikana. Jäsen voidaan myös erottaa hänen toimiensa vuoksi joko hallituksen sisällä tai sen ulkopuolella, jos hän on aiheuttanut yhdistykselle vahinkoa tai ei enää täytä jäsenyysvelvoitteita lain tai yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Jos erotettu jäsen näkee erotuksensa kohtuuttomana, hänellä on oikeus vedota yleiskokoukseen asiasta. Vetoomus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erotuksesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, jonka on esitettävä vetoomus arvioitavaksi yleiskokouksessa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vetoomuksesta. Työntekijöillä tai jäsenillä ei ole mitään oikeuksia yhdistyksen varoihin. Jäsenmaksuja ei palauteta, eroamisen tai erottamisen johdosta.
## Pääsy- ja jäsenmaksu
Vuosittainen yleiskokous päättää yksityis- ja oikeushenkilöiden jäsenmaksun määrän. Vuosittainen yleiskokous voi myös päättää olla vaatimatta jäsenmaksuja.
## Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja sen lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Yhdistyksen toimikausi on aika vuosittaisten yleiskokousten välissä. Yhdistyksen hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan joukostaan, ja valitsee myös riveistään tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkamiehet. Jos jokin virkamies ei ole yhdistyksen hallituksen vaaleilla valittu jäsen, heillä on puheenvuoro, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun hän on kyvytön toimimaan, varapuheenjohtajan toimesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat kutsua hallituksen koolle myös muuten halutessaan. Hallitus voidaan kutsua koolle myös jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii kokoonpanoa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Asiasta päätetään yksinkertaisella enemmistöäänestyksellä. Jos äänet menevät tasan, presidentin ääni ratkaisee. Vaalissa tasan menevä äänitulos ratkaistaan arvalla.
Yhdistyksen hallituksen tehtävät ovat:
- johtaa yhdistyksen toimintaa peruskirjan ja yleiskokouksen päätösten mukaisesti.
- Hyväksyä jäsenhakemukset ja ylläpitää jäsenluetteloa.
- Hallinnoida yhdistyksen varoja.
- laatia vuosikertomus ja toimintasuunnitelma sekä budjettisuunnitelma.
- ohjata mahdollisia yhdistyksen alaosastoja.
- kutsua vuosittaiset yleiskokoukset.
## Yhdistyksen allekirjoittajat
Yhdistyksen allekirjoitusoikeuden omaavat mitkä tahansa kaksi seuraavista yhdessä: hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahaston hoitaja.
## Kirjanpitoaika ja tilintarkastus
Tilikausi on kalenterivuosi.
## Yhdistyksen kokoukset
Vuosittainen yleiskokous pidetään vuosittain yhdistyksen hallituksen asettamana päivänä tammikuun ja toukokuun välisenä aikana. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua, kun varsinainen yhtiökokous niin päättää tai kun yhdistyksen hallitus katsoo sen olevan tarpeen tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii kirjallisesti tiettyä asiaa varten. Kokous pidetään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun sitä vaaditaan hallitukselta. Yleiskokouksessa jokaisella täydellä jäsenellä on yksi ääni. Jos jäsen ei voi kokouksen aikana olla paikalla asianmukaisen syyn vuoksi, hän voi antaa kirjallisen valtakirjan toiselle jäsenelle. Valtakirja on esitettävä ennen kokouksen alkua ja sen jäljennös liitetään pöytäkirjaan. Varsinaisten kokousten päätös on, ellei toisin mainita, ehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Asiasta päätetään yksinkertaisella enemmistöäänestyksellä. Jos äänet menevät tasan, presidentin ääni ratkaisee. Vaalin ollessa kyseessä tasan mennyt äänestys ratkaistaan arvalla.
Kokoukset pidetään joko chat tai videokeskusteluna internetin välityksellä. Jäsenten on oltava valmiita antamaan tarvittavat todisteet henkilöllisyydestään toisen jäsenen pyynnöstä. Tämä todiste voi olla allekirjoitettu elektroninen viesti, joka lähetetään muille jäsenille. Viesti on voitava pystyä todentamaan oikeaksi salausavainten perusteella.
## Yhdistyksen yleiskokouksen kutsuminen
Kutsu yleiskokoukseen on ilmoitettava jäsenille joko sähköpostilla tai yhdistyksen virallisen sosiaalisen verkkokanavan avulla. Yleiskokouksen asialista on annettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Jäsenet ovat itse velvollisia pitämään yhteystietonsa ajantasalla yhdistyksen rekisteriin. Muu jäsenille toimitettava kommunikaatio, esimerkiksi uutiskirjeet, toimitetaan samaan tapaan kuin kutsut.
## Vuosittainen yleiskokous
Yleiskokouksessa noudatetaan seuraavaa esityslistaa:
1. Kokouksen avaaminen.
2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on hyväksytään.
4. Kokouksen toimikausi hyväksytään.
5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto esitetään.
6. Tehdään päätös talousesityksen hyväksymisestä ja vastuuvelvollisten vastuusta myöntämisestä.
7. Toimintasuunnitelma, budjetti ja liittymis- ja jäsenmaksujen määrä on ratifioidaan.
8. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan.
9. Asiat, jotka hallitus tai jäsenet ovat esittäneet vähintään seitsemän (7) päivää ennen kirjallista käsittelyä, käsitellään.
10. Muita mahdollisia asioita käsitellään.
## Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksessa, jos yleiskokouksessa on esitetty sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus ja jos muutosehdotus hyväksytään vähintään kolmella neljäsosalla (3/4) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten välissä tulee olla enintään kolmekymmentä (30) päivää. Kokouskutsussa on oltava merkintä sääntömuutoksen ehdotuksesta tai yhdistyksen purkamisesta. Järjestön purkamista koskeva päätös tehdään samalla tavoin kuin edellä on mainitut sääntömuutokset. Kun yhdistys puretaan, omaisuus jaetaan siten kuin päätetään yhtiökokouksessa. Jos yhdistys kumotaan, sen varat jaetaan samalla tavalla.
## Muita huomautuksia
### "Kirjallisesti"
Kun jotain tarvitaan kirjallisesti, se sisältää seuraavat:
* Fyysinen kirje kirjoittajan allekirjoituksella
* Elektronisesti allekirjoitettu sähköposti
Yhdistys määrittää erilliset säännöt siitä, miten määritellään elektronisesti allekirjoitettu sähköposti.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment